strid & lundberg

Strid & Lundberg arbetar framförallt med projektering av gatu- och markprojekt samt projekteringsledning av infrastrukturprojekt.
Vi arbetar med alla delar av projekteringsprocessen från tidiga skisser till färdiga bygghandlingar och relationshandlingar och har erfarenhet av både stora och små projekt.

VÅR HEMLIGHET

Vi är det lilla företaget med den stora erfarenheten.
Personlig kontakt och pålitliga leveranser ger långsiktiga relationer.

VÅR FRAMGÅNG

Strid & Lundberg AB startade i september 2013 av Wanja Strid och Stefan Lundberg.
I september 2017 tillkom Adam Webber som delägare.
I januari 2023 startade vi Strid & Lundberg Projekt.
Vi har under åren samarbetat med flertalet andra mindre företag och har kunder bland kommuner, entreprenörer, fastighetsförvaltare, arkitekter mm

tidigare uppdrag

Projekt som Strid & Lundberg deltar i omfattar bland annat:

BÄVERBÄCKEN

Strid & Lundberg har utfört system-handling och bygghandlingsprojekterar nu Bäverbäcken i samverkan med JM och Tyresö kommun.
Bäverbäcksvägen får en ny karaktär som bostadsgata med angöringsfickor, trädplantering, belysning, lokal dagvattenhantering och nytt VA-nät.
Tyresövägen breddas till två körfält i vardera riktning, inklusive en ny cirkulationsplan vid korsningen med Bäverbäcksvägen samt nya busshållplatser.  I samband med breddningen byggs också GC-nätet ut med regional cykelstandard inkl. en ny GC-tunnel under Tyresövägen med anslutande GC-ramper.

GRANÄNGSVÄGEN

Genom vårt ramavtal med Tyresö kommun har vi projekterat ombyggnad av Granängsvägen nära Tyresö Centrum, som byggs om i samband med ny exploatering.
Gatan smalnas av och en ny gång- och cykelbana byggs på nordöstra sidan för att förstärka kommunens cykelnät och förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.
Uppdraget genomfördes tillsammans med Liljewalls landskapsarkitekter och Helm Connects dagvattenprojektörer.
Visualiseringen är framtagen av Vize3d.

ÖStermalmstorg

Strid & Lundberg har varit med och tagit fram den nya utformningen av Östermalmstorg. Efter renovering av saluhallen kommer även torget rustas upp. Torget kommer behålla sin ursprungliga karaktär men få förbättrade gång och cykelstråk samt tydligare avgränsade ytor för fordonstrafik. Möblering och plantering kommer även att förnyas.

Referenser

"Det har varit fantastiskt att få hjälp av Strid & Lundberg. Snabb projektering och till rätt nivå. Jag kan verkligen rekommendera dem till andra inom branschen."

Anders Degerstedt, Skanska